Subscribe to out newsletter today to receive latest news administrate cost effective for tactical data.

Let’s Stay In Touch

Shopping cart

Subtotal ฿0.00

View cartCheckout

การรักษาโรคพาร์กินสัน

  • Home
  • การรักษาโรคพาร์กินสัน

การรักษาโรคพาร์กินสัน

     ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาด การรักษาในปัจจุบันจึงเป็นการรักษาตามอาการ ทั้งนี้การรักษาตามอาการสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน 

การรักษาในปัจจุบัน ได้แก่
  • การรักษาด้วยยา รักษาอาการทางการเคลื่อนไหว โดยใช้ยาที่ออกฤทธิ์ที่ระบบโดพามีน
  • การให้ช่วยลดอาการนอกเหนือการเคลื่อนไหว เช่น ยาต้านเศร้า ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบสารสื่อประสาทแอซิติลโคลีน (Acetylcholine) เพื่อช่วยเรื่องสมองเสื่อม เป็นต้น
  • การทำกายภาพบำบัด

ในผู้ป่วยที่มีการดำเนินโรคมายาวนานและมีอาการซับซ้อน (Advanced Parkinson’s disease) อาจต้องมีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือร่วมการรักษา ได้แก่ 

  1. การรักษาโดยการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก (deep brain stimulation)

  2. การใช้ยาฉีดเข้าทางผิวหนัง (Apomorphine)

ทั้งนี้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้พิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

Chatbot Widget Test