Subscribe to out newsletter today to receive latest news administrate cost effective for tactical data.

Let’s Stay In Touch

Shopping cart

Subtotal ฿0.00

View cartCheckout

การดำเนินโรคพาร์กินสัน

  • Home
  • การดำเนินโรคพาร์กินสัน

การดำเนินโรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน เป็นโรคความเสื่อมเสื่อมของระบบประสาท ที่มีระยะการดำเนินโรคนานมากกว่า 10 -20 ปี โดยเฉลี่ย ที่รวมถึงระยะที่มีอาการเตือนก่อนการดำเนินโรค และมีอาการผิดปกติในหลายระบบในร่างกาย ไม่เฉพาะแต่การเคลื่อนไหวผิดปกติ ยังรวมไปถึงกลุ่มอาการที่นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่นปัญหาการนอนละเมอ ปัญหาระบบประสาทอัตโนมัติ ปัญหาทางพุทธิปัญญาเป็นต้น ซึ่งการดำเนินโรคเป็นไปในลักษณะเรื้อรัง และรุนแรงมากขึ้นเมื่อการดำเนินโรคมากขึ้น

Chatbot Widget Test